Related articles

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (ΚΟΥΡΕΜΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ & ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ & ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (ΚΟΥΡΕΜΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ & ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ & ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σας ενημερώνουμε ότι, η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

Read More »

Extension of zero VAT rate

Application of the zero VAT rate in basic items The Council of Ministers on 02.05.2023, has approved a Decree for amendment of the VATLegislation, so

Read More »

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2023 / SUBMISSION OF ΤΗΕ TAX STATEMENTS 2023

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Η υποβολή φορολογικής δήλωσης για αυτοτελώς εργαζόμενους που δεν ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς καθώς επίσης για τους μισθωτούς και συνταξιούχους πρέπει να υποβληθεί μέχρι 31 Ιουλίου 2024.

Για δική σας ευκολία και αποφυγή των τόκων και επιβαρύνσεων, παρακάτω παραθέτουμε τα στοιχεία τα οποία πρέπει να μας προσκομίσετε ανάλογα με την πηγή εισοδήματος σας, καθώς επίσης και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για διεκδίκηση των εκπτώσεων και απαλλαγών που δικαιούστε.

Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

 1. Κέρδη από Εμπόριο, Γεωργία, Επάγγελμα κ.α.
 • Αποδεικτικά στοιχεία πωλήσεων
 • Αποδεικτικά στοιχεία αγορών και εξόδων
 • Αποδεικτικά στοιχεία πληρωτέων τόκων
 • Αναλυτική κατάσταση μισθών που πληρώσατε.

 1. Εισόδημα από Μισθωτές Εργασίες
 • Πιστοποιητικό από τον εργοδότη σας (Έντυπο Τ.Φ.63), όπου φαίνεται η ημερομηνία πρόσληψης, η ημερομηνία αποχώρησης σας, οι ακαθάριστες απολαβές και άλλα οφέλη, ο φόρος που παρακρατήθηκε, οι κοινωνικές ασφαλίσεις, ταμεία προνοίας, συνδρομές σε συντεχνίες, ταμεία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ΓΕΣΥ και άλλα.

 1. Συντάξεις
 • Αποδεικτικά στοιχεία της σύνταξης που έχετε πάρει για το έτος 2023.

 1. Εισόδημα από ενοίκια
 • Αποδείξεις εισπράξεων ενοικίων
 • Τυχόν συμβόλαια ενοικιάσεων αν υπάρχουν καθώς και συμβόλαιο για τυχόν μείωση ενοικίων.
 • Τίτλο ιδιοκτησίας του Ακινήτου ή αγοραπωλητήριο έγγραφο
 • Αριθμούς ταυτότητας Ενοικιαστών
 • Ε.Πρ. 614απ- Από τους ενοικιαστές σας που είναι εταιρείες ή συνεταιρισμοί, όπου να φαίνεται η Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα και το ΓΕΣΥ που παρακρατήθηκε.
 • Πιστοποιητικά τραπεζών για τους τόκους που πληρώθηκαν για την ανέγερση των κτιρίων που ενοικιάζετε. 
               
 1. Τόκοι Εισπρακτέοι

Πιστοποιητικά τραπεζών όπου να φαίνονται οι τόκοι που εισπράξατε, η Έκτακτη Αμυντική Εισφορά και το ΓΕΣΥ που παρακρατήθηκε.

 1. Μερίσματα

Πιστοποιητικό μερισμάτων από την εταιρεία που σας πλήρωσε το μέρισμα όπου να φαίνεται η Έκτακτη Αμυντική Εισφορά και το ΓΕΣΥ που παρακρατήθηκε.

 1. Εξαργύρωση ασφαλιστικού συμβολαίου ζωής

Πιστοποιητικό από την Ασφαλιστική Εταιρεία όπου να φαίνεται η ημερομηνία εξαργύρωσης και το πόσο που σας καταβλήθηκε.

 1. Οποιοδήποτε άλλο Εισόδημα
 • Αποδεικτικά στοιχεία εισοδήματος
 • Αποδεικτικά στοιχεία εξόδων

Β. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

 • Αποδείξεις πληρωμών επαγγελματικών συνδρομών
 • Αποδείξεις πληρωμής δωρεών σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα
 • Πιστοποιητικό πληρωμής ασφαλίστρων από την Ασφαλιστική εταιρεία
 • Αποδείξεις πληρωμής Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για αυτοτελώς εργαζόμενους)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΤΟ IBAN ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.

Για περισσότερες πληροφορίες σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

SUBMISSION OF TAX STATEMENTS AND PAYMENT OF TAX FOR THE YEAR 2023

The submission of tax return for anyone who is self-employed and does not keep audited accounts as well as for employees and pensioners must be completed by 31 of July 2024.

In order to make this process as straightforward as possible, and to avoid penalties and interest, below are listed the details you will need to forward to us in accordance with your source of income as well as any other information needed to claim discounts and exemptions.

 

A.INCOME

 1. PROFITS FROM TRADE, AGRICULTURE, PROFESSION, ETC.
 • Proof of sales
 • Proof of purchases and expenses
 • Proof of interest paid
 • Analytical statement of salaries paid

 1. INCOME FROM WAGED JOBS
 • Certificate from your employer (IR 63) showing the date of commencement of employment, date of termination, gross salary and other benefits, withheld tax, social insurance, provident fund, union subscriptions, medical cover, General health system (GESY), etc.

 1. PENSIONS
 • Receipts for pensions received for the year 2023.

 1. INCOME FROM RENTS
 • Receipts issued for rents received.
 • Rental contracts (if they exist), as well as contract for any rental reduction.
 • Property title deeds or purchase contract
 • Tenants’ ID Card numbers
 • R. 614 A form for tenants that are companies or partnerships showing special contribution for defence amounts and GESY withheld.
 • Bank Certificates for interest paid for the construction of the rented property.                                                                                               
 1. INTEREST RECEIVED
 • Bank Certificates showing interest received and special contribution for defence or GESY amounts withheld.

 1. DIVIDENDS
 • Certificate of dividends from the company paying you dividends and showing the special contribution for defence and GESY withheld.

 1. CASHING IN OF LIFE INSURANCE
 • Certificate from the insurance company showing the date that the policy was cashed in and the sum received.

 1. ANY OTHER INCOME
 • Proof of income
 • Proof of expenses

B.CLAIMING DISCOUNTS AND EXEMPTIONS

WE WILL NEED THE FOLLOWING DOCUMENTS:

 • Proof of payment of professional memberships
 • Proof of payment of donations to registered charities
 • Insurance Payments Certificate from your insurance company
 • Receipts for payments of Social Insurance (self-employed)

IN CASES WHERE THERE IS REFUNDABLE INCOME TAX, IT IS  ESSENTIAL THAT YOU PROVIDE YOUR BANK’S IBAN NUMBER.

For any further information, please do not hesitate to contact us.